Integritate

INFORMARE - AVERTIZORI ÎN INTERES PUBLIC – LEGEA NR. 361 / 2022

 

Persoanele care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, doresc să se adreseze pe canalul intern al Smithfield Romania SRL pentru a raporta încălcări ale legii despre care au obținut informații într-un context profesional, astfel cum acestea sunt definite conform actului normativ menționat, o pot face in scris, prin următoarele modalități: 

    · Prin e-mail la adresa: avertizori@smithfield.ro

    sau

   · Prin poștă/curier rapid la adresa: Municipiul Timișoara, Strada Polonă, nr.4, Corp Complex P+2E, Județ Timiș, Cod poștal 300523 – “În atenția Departamentului Juridic”, mențiune care se va înscrie în mod obligatoriu pe plicul în care se transmite raportarea

In cadrul Societății, Departamentul Juridic este desemnat responsabil cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor primite privind încălcări ale legii.

 

Pentru efectuarea unei raportări se va utiliza următorul FORMULAR DE RAPORTARE.

 

CE SE INTELEGE PRIN INCALCARI ALE LEGII SI INFORMATII REFERITOARE LA INCALCARI ALE LEGII ?

Prin încălcări ale legii, se înțeleg :

   · faptele care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc domenii cum ar fi: achiziţiile publice; serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor; siguranţa şi conformitatea produselor; siguranţa transportului; protecţia mediului; siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecţia consumatorilor; protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice;

   · încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat;

   · încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii;

 

Informatiile referitoare la incalcari ale legii au urmatoarea semnificatie : informaţii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări efective sau potenţiale ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice sau în cadrul altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat, în care lucrează sau a lucrat avertizorul în interes public sau cu care acesta este sau a fost în contact prin intermediul activităţii sale, precum şi informaţiile cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări.

 

CINE POATE FI AVERTIZOR ÎN INTERES PUBLIC?

Pot efectua raportări persoanele care au obtinut informațiile referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional. În categoria acestor persoane intră cel puțin:

     · Lucrătorii;

     · Persoanele care desfășoară o activitate independent; 

    · Acționarii și persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, precum și voluntarii și stagiarii remunerați sau neremunerați;

   · Orice persoană care lucrează sub supravegherea și conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanților și a furnizorilor acesteia;

   · De asemenea, pot efectua raportări privind încălcări ale legii, persoanele ale căror raporturi de muncă nu au început încă și care efectuează raportări sau divulgă public informații privind încălcări ale legii obținute în timpul procesului de recrutare sau altor negocieri precontractuale sau în cazul în care raportul de muncă sau raportul de serviciu a încetat, precum și persoanele care raportează sau dezvăluie public informații privind încălcări ale legii în mod anonim.

 

CE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ RAPORTAREA?

Raportarea cuprinde, cel puțin*, următoarele:

   · Numele și prenumele;

   · Datele de contact ale avertizorului în interes public;

   · Contextul profesional în care au fost obținute informațiile;

   · Persoana vizată, dacă este cunoscută;

   · Descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul entității publice sau private;

   · Probele în susținerea raportării;

   · Data și semnătura.

*Prin excepție, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează și se soluționează în măsura în care conține indicii referitoare la încălcări ale legii.

 

RAPORTAREA NEREALĂ

Raportarea informațiilor privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.

 

Prezenta informare a fost afișată la sediul social al societății din Timișoara, Strada Polonă, nr.4, Corp Complex P+2E, Județ Timiș precum și la punctele de lucru ale societății.